Vesti

Objekat: postrojenje za prečišćavanje procednih voda – deponija Vinča

VINČA SITE – DEPONIJA VINČA, Vinčanska BB, 11060 BEOGRAD

DELTA INŽENJERING DOO je projektovala i izgradila POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE PROCEDNIH
VODA – DEPONIJA VINČA.
Postrojenje za prečišćavanje procednih voda sa deponije Vinča sastoji se iz sledećih delova:
1. Predtretmana
2. Acidifikacije
3. Reverzne osmoze (RO)
4. Evaporacije – koncentrat iz reverzne osmoze se šalje na vakuum evaporator
5. Završna reverzna osmoza
6. Predtretman biogasa

U zavisnosti od ulaznog kvaliteta vode i parametra vode, tehnološkim postupcima definisanih
projektom, garantuje se kvalitet vode na izlazu iz postrojenja za prečišćavanje procedne vode koje se
ispuštaju u recipijent (reka Dunav) koji je u saglasnosti sa aktuelnom domaćom regulativom.