Reference

Rudarstvo i energetika

Danas se možemo pohvaliti time da vodimo veliki broj projekata
investicija od kapitalnog značaja u državi
Rudarstvo i energetika

EPS AD

Konsultantske usluge rukovodioca izgradnje FIDIC inženjera novog BTO Sistema

Delta inženjering je zajedno sa nemačkom firmom DMT iz Esena dobio na javnoj nabavci vršenje konsultantskih usluga rukovodioca izgradnje (FIDIC inženjer) novog BTO Sistema na Površinskom kopu „Drmno“ u Kostolcu.

Savremeni rotorni bager kapaciteta je 6.600 m3 jalovine na sat, a čitav sistem čine još i osam transportera sa trakom širine dva metra, transportni sistem dužine 12 km, nova trafostanica, dok je kapacitet odlagača 8.500 m3/h.

Rudarstvo i energetika

JKP Beogradske elektrane

Usluge FIDIC Inženjera na realizaciji toplovoda Obrenovac – Novi Beograd

Vangradski toplovod previđen je da vrši snabdevanje Beograda baznom toplotnom energijom. Predviđeni kapacitet toplovoda od 600 MW obezbeđuje toplotnu energiju za više od 50% toplotnog konzuma u Beogradu. Kako JKP  Beogradske Elektrane planom razvoja previđaju gašenje manjih, energetski neefikasnih toplotnih izvora, te povezivanje velikih i efikasnijih toplana u jedinstven sistem za snabdevanje potrošača, vangradski toplovod će preko TO Novi Beograd biti najveći toplotni izvor na području Beograda.

Rudarstvo i energetika

Gangyuan Co. Smederevo

Izrada projektne dokumentacije i inženjerske usluge na projektu fabrike kreča u Kučevu

Osnovni cilj projekta bio je izgradnja fabrike za proizvodnju negašenog kreča, kapaciteta 600 t/dan, uvođenjem nove tehnologije koja omogućuje manju potrošnju energenata, a samim tim i smanjenje negativnih efekata na životnu sredinu, odnosno svođenje istih u zakonom propisane granice.

Novoprojektovano postrojenje se sastoji iz sledećih tehnoloških celina:

  1. DOPREMA KREČNJAKA
  2. PEĆ ZA KREČ
  3. MANIPULACIJA KREČOM
  4. SISTEM OTPRAŠIVANJA
  5. PRATEĆA INFRASTRUKTURA
Rudarstvo i energetika

JKP Beogradske elektrane

Kogeneratorsko postrojenje u okviru kompleksa Toplane Voždovac

Delta inženjering je izradio kompletnu investiciono-tehničku dokumentaciju za izgradnju kogeneratorskog postrojenja za investitora JKP Beogradske elektrane u okviru kompleksa Toplane Voždovac.

Projektom je predviđeno povezivanje opreme kogeneratorskog postrojenja za redni rad sa postojećim sistemom za pripremu grejanja, odnosno redni rad sa kotlovima. Sprovedena je analiza rada i efikasnosti postrojenja za kogeneraciju, a sve na osnovu izvršenih merenja potrošnje toplotne energije za pripremu sanitarne tople vode u zimskom i letnjem periodu po mesecima na nivou cele godine.

Na osnovu ove analize izvršen je i odabir opreme za postrojenje za kogeneraciju toplote.

Rudarstvo i energetika

TE-TO Pančevo

Tehnička kontrola i nadzor

Delta inženjering je bio angažovan da izvrši tehničku kontrolu projekata za građevinsku dozvolu i stručnu kontrolu projekata za izvođenje kao i stručni nadzor prilikom izvođenja radova na objektu TE-TO Pančevo, nadzor u toku provere, puštanje u rad, kao i nadzor u toku dokazivanja parametara.

Rudarstvo i energetika

Usluge FIDIC Inženjera na ODG TENT B projektu

Delta inženjering doo je lider konzorcijuma konsultanta (FIDIC Inženjer-a) na ODG TENT B projektu koji čine i kompanije: RWE Technology International GmbH, SEEC doo, NDC doo i Delta preving doo.

Cilj EPS-a je da u okviru budžetskih okvira, definisanog rasporeda, neophodnih tehničkih parametara i kvaliteta, realizuje Projekat izgradnje Postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova za blokove B1 i B2 u TENT B u Obrenovcu.

Rudarstvo i energetika

EPS AD ogranak TE KO Kostolac

Studija izvodljivosti ekspoloatacije ležišta Kostolac Zapad

Ugalj danas predstavlja osnovno energetsko gorivo u proizvodnji električne energije. Energetske potrebe u Republici Srbiji uslovljavaju da Elektroprivreda Srbije i ogranak TE-KO Kostolac svoje strateške i poslovne planove usmeravaju ka izgradnji novog termokapaciteta, bloka B3 snage 350 MW, a time i na povećanje proizvodnje uglja na površinskom kopu Drmno sa sadašnjih devet na dvanaest miliona tona uglja godišnje.

Rudarstvo i energetika

EPS AD TE Kostolac A

Pneumatsko prikupljanje pepela TEKO A 

Izrada tehničke dokumentacije za novi objekat kompresorske stanice u TE Kostolac A za potrebe Elektroprivrede Srbije.

Elektroprivreda Srbije raspisala je tender za isporuku, montažu i puštanje u rad opreme pneumatskog prikupljanja pepela u TE Kostolac A.

U sklopu projekta zamene sistema za odlaganje pepela u termoelektrani Kostolac A nalazi se postrojenje za proizvodnju komprimovanog vazduha. Komprimovani vazduh se koristi kao upravljački vazduh u celokupnom sistemu transporta pepela i šljake i za transport pepela (transportni vazduh) sa blokova A1 i A2.

Potrebno je predvideti izgradnju nove kompresorske stanice upravljačkog vazduha sa svom neophodnom opremom, ugradnju dodatne opreme, rekonstrukciju postojeće kompresorske stanice transportnog vazduha, kao i potrebnu adaptaciju kako bi se obezbedio stabilan rad sistema.

Rudarstvo i energetika

EPS AD – TENT

Postrojenje za dopremu, transport i mešanje uglja

Izrada kompletne projektno-tehničke dokumentacije postrojenja za dopremu, transport i mešanje uglja boljeg kvaliteta sa kolubarskim lignitom na postojećim blokovima TENT-a što će omogućiti siguran i kontinuirani rad termoenergetskih postrojenja Elektroprovrede Srbije sa maksimalnim iskorišćenjem.

Rudarstvo i energetika

TENT A SNCR

Ugradnja sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3 – A6.

Upotreba uglja, naftnih proizvoda, prirodnog gasa kao i opštinskog i industrijskog otpada za proizvodnju energije u postrojenjima za sagorevanje prouzrokuje zagađenje koje se emituje sa dimnim gasovima. Azot oksid (NOx), jedan od glavnih zagađivača, proizvodi se u velikim količinama, čak i pod optimiziranim uslovima sagorevanja.

Na lokaciji Termoelektrane Nikola Tesla A u Obrenovcu, za potrebe smanjenja azotnih oksida, potrebno je izgraditi postrojenje za smanjenje azotnih oksida u izlaznim dimnim gasovima sekundarnim merama (SNCR – Selective non-catalytic reduction).

Rudarstvo i energetika

TE-TO ZRENJANIN

Postrojenje na biomasu za kogenerativnu proizvodnju električne i toplotne energije

Za potrebe Investitora Elektroprivreda Srbije, Ogranak Panonske TE-TO Novi Sad, planirana je izgradnja postrojenja na biomasu, za kogenerativnu proizvodnju električne i toplotne energije. Projekat Delta inženjeringa obuhvata izradu idejnog projekta sa studijom opravdanosti.  Novoprojektovani Blok planiran je u krugu TE-TO (Termoelektrana-Toplana) Zrenjanin.

Rudarstvo i energetika

AVR Solar Park

Projekat 35 kV voda za povezivanje solarne elektrane u Saraorcima na DSEE

Predmet ovog projekta je podzemni 35 kV kabl od budućeg objekta mesta priključenja OMP do postojećeg objekta Trafostanice TS Lugavčina, a koji se polaže za potrebe povezivanja buduće fotonaponske elektrane u mestu Saraorci, investitora AVR Solar Park doo, na elektrodistributivni sistem. Zа plаnirаnu nаmenu solаrne elektrаne postoje mogućnosti priklјučenја nа jаvnu elektrodistributivnu mrežu nа 35 kV nаponskom nivou.